JustMakeWeb.com รับทำเว็บไซต์ รับทำเว็บโรงแรม รับทำเว็บขายของ รับทำเว็บบริษัท เว็บสำเร็จรูป รับทำเว็บร้านค้า ออกแบบเว็บไซต์ ใช้งานได้ง่าย รองรับ SEO โปรโมท GOOGLE ให้ติดอันดับได้อย่างรวดเร็ว , ลงโฆษณาฟรี VPS ราคาถูก
รับทำเว็บไซต์
0
 
                                       
                                 (บริษัทดูแลการซื้อขายทัวร์)


 วิธีการจอง/สำรองที่นั่งและการชำระเงิน

          กรุณาทำการจอง/สำรองที่นั่งกับพนักงาน 2สกายทัวร์ เป็นลายลักษณ์อักษร โดยวิธีดังต่อไปนี้


         ทุกวิธีการจองท่านจะต้องแจ้งโปรแกรมที่ต้องการ ระบุวันเวลาเดินทาง และจำนวนผู้เดินทาง
หรือระบุประเภทบริการที่ต้องการ เพื่อปัองกันความผิดพลาด การจองจะสมบูรณ์เมื่อท่าน
ชำระเงินมัดจำและส่งเอกสารการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว


เงื่อนไขการจองและยกเลิกทัวร์จะแตกต่างกันตามแต่กรณีของประเภทสินค้าและบริการนั้นๆ
กรุณาสอบถามจากเจ้าหน้าที่อีกครั้ง โดยเฉพาะ การส่งเอกสารขอวีซ่า อาจแตกต่างกันไปใน

แต่ละรายการทัวร์


เงื่อนไขการชำระเงิน
- ชำระมัดจำหลังทำการจอง 2 วัน 
- ชำระส่วนที่เหลือก่อนการเดินทาง 21 วัน
-หลังจากชำระเงินแล้วกรุณาเรียกเอกสารการรับชำระเงินจากเจ้าหน้าที่ด้วย
และจะไม่รับผิดชอบ หากชำระเงินเข้าบัญชีอื่น นอกเหนือจากที่ระบุ)

ท่านสามารถเลือกชำระเงินได้หลากหลายวิธีตามความสะดวกของท่าน ดังนี้
*(หลังจากชำระเงินแล้วกรุณาเรียกเอกสารการรับชำระเงินจากเจ้าหน้าที่ด้วย
และจะไม่รับผิดชอบหากชำระเงินเข้าบัญชีอื่น นอกเหนือจากที่ระบุ)*


ข้อมูลการชำระเงิน


 
2.ส่งสำเนาสลิปการโอน และแจ้งชื่อ ที่อยู่ สำหรับออกใบเสร็จรับเงินมาที่
E-mail : 2skytour1@gmail.com 
LINE ID : @2skytours (เติม@ข้างหน้าค่ะ)

4. การชำระเงินผ่านบัตรเครดิต
การชำระเงินผ่านบัตรเครดิตทุกธนาคาร เจ้าของบัตรต้องเสีย 3% ของยอดที่ชำระ 
และการสะสมคะแนนในบัตร เจ้าของบัตรต้องตรวจสอบเงื่อนไขของธนาคารด้วยตนเอง
*** รับเฉพาะบัตรที่มีโลโก้ VISA และ Master Card ที่เปิดบริการจากธนาคารในประเทศไทยเท่านั้น

5.ชำระเงินด้วยเงินสดที่บริษัทฯ ติดต่อบริํษัท 2 สกายทัวร์ จำกัด
ที่อยู่ : เลขที่ 38/2 ม.1 ต.หนองเพราหงาย อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี 11150
วลาทำการ : จันทร์-ศุกร์ 09.00-18.00 เสาร์ 09.00-14.00 ยกเว้นวันหยุดราชกา


*ห้าม! โอนเงินผ่านเครื่องATMที่กระดาษบันทึกรายการหมด
เพราะท่านจะไม่สามารถแจ้งยืนยันการโอนเงินได้  
*กรุณายืนยันการชำระเงิน เพื่อสิทธิประโยชน์ของท่าน
*โปรดเก็บใบโอนเงินไว้เป็นหลักฐานการชำระเงินทุกครั้ง


โทรสอบถามเพิ่มเติมได้ที่นี่                                                                                      
Mobile : 084-5467205 (AIS)   084-8787714 (AIS) 


หมายเหตุ
       บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดในบางโปรแกรมทัวร์ เมื่อเกิดเหตุ
จำเป็นสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้ และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียและ
หรือ เกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาทของตัวนักท่องเที่ยวเอง   ซึ่งนอกเหนือความรับ
ผิดชอบของหัวหน้าทัวร์และเหตุสุดวิสัยบางประการ เช่น ความล่าช้าจากสายการบิน
การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจลต่างๆ


       เนื่องจากรายการท่องเที่ยวนี้เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ์ใช้บริการใดๆ
ตามรายการ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ ไม่ทานอาหารบางมื้อ หรือไม่ร่วมในกิจกรรมใดๆ ก็
แล้วแต่ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่าบริการบางส่วนให้แก่ท่าน เพราะเหตุ ค่าใช้
จ่ายทุกอย่างทางบริษัทฯ ได้ชำระล่วงหน้าให้ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออก
เดินทางเป็นเรียบร้อย แล้ว


       กรณีทัวร์ต่างประเทศ หากท่านถูกปฎิเสธการเข้าประเทศ หรือออกนอกประเทศ
บริษัทฯไม่สามารถ คืนเงินค่าทัวร์บางส่วน หรือทั้งหมดไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น


       บริษัทฯ มีความยินดีที่จะรับลูกค้าที่มีจุดประสงค์เพื่อเดินทางท่องเที่ยวโดยเจตนา
บริสุทธิ์ และปราศจากเจตนาแอบแฝงเพื่อหลบหนี / เลี่ยงเข้าประเทศ


                                                   ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ได้มอบความไว้วางใจ